Pokaż koszyk

Regulamin programu lojalnościowego VIP

 Definicje  

Mon Credo - Grand Parfum Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ulicy Chmielna 106 lokal 21, kod pocztowy 00-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411708, NIP 5272673738, o kapitale zakładowym w wysokości 360000,00 PLN w całości wpłaconym. Program – program organizowany przez Mon Credo, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w sklepach Mon Credo. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie oraz w materiałach marketingowych MON CREDO. Uczestnik – pełnoletni Klient Mon Credo, będący osobą fizyczną, nabywający towar w sklepie MON CREDO w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na podstawie odrębnej pisemnej zgody sklepu MON CREDO Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty. Karta Programu – Karta Programu identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści (np. Rabatów). Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione. Formularz Rejestracyjny – Formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu. Rabat - Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.  

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu VIP, organizowanego przez Grand Parfum Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób. Celem Programu jest promocja towarów oferowanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. Program organizowany jest we wszystkich sklepach prowadzonych przez MON CREDO pod marką „Mon Credo perfumery & cosmetics” na terenie Polski.  

Przystąpienie do Programu VIP

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, a następnie podpisać go i złożyć we właściwym sklepie MON CREDO. W przypadku braku aktywacji Konta w terminie 30 dni od daty wypełnienia i podpisania Formularza Rejestracyjnego, Konto Uczestnika może zostać zamknięte. W takiej sytuacji Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika będą anulowane. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez MON CREDO w celach marketingowych oraz związanych z realizacją Programu, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Jednocześnie Uczestnik upoważnia MON CREDO do udostępniania swoich danych Partnerom oraz zezwala im na ich przetwarzanie w celach marketingowych oraz związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku.

Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy, a w przypadku, gdy nie posiada dostępu do Internetu bądź telefonu komórkowego, może wskazać adres pocztowy, który nie może być adresem skrytki pocztowej. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie na nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić MON CREDO o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane samodzielnie na www.moncredo.pl w sekcji Program VIP poprzez swoje Konto. MON CREDO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, a w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Programu, Informacji o Stanie Konta lub Karty na niewłaściwy adres. W takim przypadku wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką obciążają Uczestnika.

Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia MON CREDO ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na w ten sposób zamkniętych Kontach.

MON CREDO zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu w Formularzach pisemnych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu. W przypadku gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, dane osobowe pochodzące z takiego Formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane. Osoba, która wypełniła Formularz Rejestracyjny, zostanie poinformowana o jego niezaakceptowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie w terminie 90 dni liczonych od dnia wypełnienia Formularza. Jeżeli na podstawie niezaakceptowanego Formularza Rejestracyjnego aktywowane zostanie Konto Uczestnika, zostanie ono zamknięte, a Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika będą anulowane.

Karta Programu VIP

Karta Programu, wydawana przez MON CREDO na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jest identyfikowana przez unikalny kod EAN, umieszczony na Karcie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.

Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością MON CREDO. Uczestnik, który wypełni formularz w perfumerii, Kartę programu VIP otrzyma na miejscu, jeżeli przystąpi do Programu online, może wyrazić chęć otrzymania Karty Programu VIP, e-mailowo (perfumeria@moncredo.pl) lub telefonicznie (800777755 wew. 1), w przeciwnym razie Karta VIP nie jest wydawana. Karta Programu VIP powiązana jest z  kontem VIP Klienta znajdującym się w systemie sklepu MON CREDO gdzie gromadzone są Punkty Uczestnika i służy do zrealizowania zakupów z Rabatem w stacjonarnych Perfumeriach MON CREDO i innych korzyści przewidzianych w Programie. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym sklepie MON CREDO, wysyłając stosowną informację na adres e-mailowy: perfumeria@moncredo.pl lub poprzez formularz kontaktowy na www.moncredo.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez MON CREDO. Do chwili zastrzeżenia Karty MON CREDO nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty Programu, włącznie z wymianą Punktów na Rabat. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł. Karta wydawana jest bezpłatnie w przypadku uszkodzenia Karty z przyczyn leżących po stronie MON CREDO. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do wybranego sklepu MON CREDO. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.

W przypadku braku zastrzeżenia Karty przez Uczestnika, MON CREDO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty Programu VIP. W razie uzyskania przez pracowników MON CREDO informacji o nieprawidłowym korzystaniu przez Uczestnika lub inną osobę z Karty, Karta może zostać zatrzymana, Konto Uczestnika zamknięte, a Uczestnik wykluczony z Programu. Konto Programu jest ważne rok, liczony od dnia jego aktywacji, do ostatniego dnia 12 miesiąca kalendarzowego. Po 12 miesiącach Konto Uczestnika zostaje automatycznie przedłużone na następny 12 miesięczny okres. Każda osoba korzystająca z Karty Programu jest związana niniejszym Regulaminem.  

Przyznawanie Punktów

Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w sklepach MON CREDO na terenie Polski, jak również określone aktywności na www.moncredo.pl dokonane przez Uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez Uczestnika, przy użyciu Karty Programu, niezależnie od formy płatności. MON CREDO posiada wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte Programem, a także ustalania liczby Punktów, przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem. Przelicznik standardowy punktów określa się następująco: 5 Punktów za kwotę 1 zł wydaną na zakupy w sklepach MON CREDO; 1000 punktów powitalnych za rozpoczęcie uczestnictwa w Programie VIP; 500 punktów za subskrypcję newslettera na www.moncredo.pl; 200 punktów za komentarz widoczny na stronie produktu witryny www.moncredo.pl; 50 punktów za „polubienie produktu” przez witrynę www.moncredo.pl; 200 punktów za założenie konta przez zaproszenie znajomego używając opcji w Koncie Użytkownika w witrynie www.moncredo.pl; 200 punktów, jeśli zaproszona znajoma osoba dokona zakupu w www.moncredo.pl;10 punktów za odwiedziny przez znajomego za pomocą linka polecającego;

Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika najdalej następnego dnia po dniu nabycia towarów lub usług objętych Programem VIP albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji. W przypadku zakupów na www.moncredo.pl punkty zostaną naliczone wraz z pomyślnym zakończeniem płatności. Informacje o Przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych MON CREDO oraz na stronie internetowej www.moncredo.pl (sekcja Program VIP na www.moncredo.pl). Punkty przepadają po 365 dniach od naliczenia w przypadku ich niewykorzystania.

Uczestnik programu w trakcie składania zamówienia nie może wymieniać punktów na rabat i jednocześnie otrzymywać ich za dokonany zakup.

MON CREDO zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów, a także zakresu towarów lub usług objętych Programem. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez MON CREDO z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Programu VIP (sekcja Program Lojalnościowy VIP na www.moncredo.pl) i w sklepach MON CREDO.

Oprócz Punktów, przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.3.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika na odmiennych od określonych w pkt 4.3. Regulaminu zasadach, w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, odbywających się według zasad komunikowanych Uczestnikom drogą elektroniczną lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez MON CREDO w sklepach lub na stronie internetowej Programu (sekcja Program VIP na www.moncredo.pl). Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi sklepu MON CREDO Karty Programu dla zalogowanych Użytkowników odbywa się to automatycznie. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu lub Uczestnik będzie zalogowany w witrynie www.moncredo.pl podczas procesu zakupowego. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być rejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 9 dni od daty dokonania zakupu, na podstawie paragonu lub innego dokumentu potwierdzonego przez pracownika sklepu MON CREDO, w którym wystąpiła awaria, pod warunkiem że na odwrocie paragonu lub faktury kasjer realizujący transakcję mającą miejsce podczas awarii sprzętu na prośbę Klienta zaznaczy, że Punkty mają być naliczone w terminie późniejszym. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że nie było podstawy do przyznania zarejestrowanych Punktów, MON CREDO będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. MON CREDO może także wstrzymać udzielenie Rabatu, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Punkty zostały przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania premiowanego Punktami nabycia towarów lub usług objętych Programem. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez MON CREDO. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest przedstawić Kartę Programu pracownikowi MON CREDO. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku z dokonaniem nabycia towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać na stronie internetowej Programu  (www.moncredo.pl na swoim Koncie Uczestnika) lub w inny przewidziany przez MON CREDO sposób. Punkty, zebrane na Koncie Uczestnika, mogą być realizowane do końca ich terminu ważności. Po upływie ważności zgromadzone Punkty są anulowane. Konto Uczestnika automatycznie zamknięte po roku nieaktywności. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.

MON CREDO zastrzega sobie możliwość odmówienia sprzedaży z wykorzystaniem Karty Programu produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. MON CREDO zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem Karty Programu w celu związanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, MON CREDO zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.  

Wymiana Punktów na Rabat

Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 100 Punktów. Każde 100 punktów można wymienić na 1 zł rabatu od kwoty zakupów. Zasady wymiany Punktów na Rabat określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych na terenie sklepów MON CREDO oraz na stronie internetowej www.moncredo.pl, w sekcji Program VIP.

MON CREDO zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w Programie, jak również do zmiany liczby Punktów koniecznych do uzyskania określonej Nagrody. Aby wymienić Punkty na Rabat, Uczestnik powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu MON CREDO tuż przed dokonaniem zakupu w związku, z którym ma być wykorzystany Rabat i okazać Kartę Programu VIP. W przypadku zakupów na www.moncredo.pl należy się zalogować na swoje konto klienta i dokonać zakupu będąc zalogowanym Klientem, na ekranie z zawartością koszyka w sekcji PROMOCJE wybrać ilość punktów, które chcemy przeznaczyć na Rabat. Punktów VIP nie można wymienić na rabat w przypadku zakupów próbek produktów i kart upominkowych.

Jeśli w terminie 14 dni od daty rejestracji na Koncie Uczestnika wymiany Punktów na Rabat (odjęcia Punktów) nie zostanie zgłoszona reklamacja (pkt 6.1.), uznaje się, że wymiana Punktów nastąpiła zgodnie z dyspozycją Uczestnika.  

Maksymalny rabat, który można zrealizować przy jednej transakcji z użyciem punktów VIP to 30%.

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji dotyczącej liczby przyznanych Punktów, Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do kasy w sklepie MON CREDO wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Programu (np. paragonem fiskalnym). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego podpis oraz numer Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania wątpliwej transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez MON CREDO w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie w czasie trwania Programu na adres wybranego sklepu MON CREDO lub siedziby MON CREDO, na adres e-mail: warszawa@moncredo.pl lub poprzez sekcję Kontakt na www.moncredo.pl. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, e-mail lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej formy reklamacji Organizatorowi.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony e-mailem lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.  

Komunikacja z Uczestnikiem Programu VIP MON CREDO udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do personelu MON CREDO w sklepie MON CREDO. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: programvip@moncredo.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez formularz w sekcji Kontakt na www.moncredo.pl. MON CREDO będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego adres e-mailowy. MON CREDO będzie przesyłał informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych przez wybrany przez Uczestnika sklep MON CREDO na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy.  

Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu

Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach: brak jego używania przez 365 dni, Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie VIP. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do Rabatu w Programie VIP. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub e-mailem.

Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Koncie Uczestnika w sekcji Program VIP. Konto zostaje usunięte a zgromadzone punkty przepadają. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. MON CREDO zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu MON CREDO poinformuje w sklepach MON CREDO i na stronie internetowej Programu www.moncredo.pl, w sekcji Program VIP.

Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabat w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabat.  

Zmiany Regulaminu Programu

Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej MON CREDO www.moncredo.pl w sekcji Program VIP. MON CREDO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu, zasad Programu znajdują się w sklepach MON CREDO i na stronie internetowej www.moncredo.pl w sekcji Program Lojalnościowy VIP. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu lub zmianach zasad Programu za pośrednictwem informacji e-mail wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.  

Postanowienia końcowe

Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, materiałach ogłoszonych przez MON CREDO oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program VIP na stronie internetowej www.moncredo.pl. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu będzie MON CREDO.  

  Powyższy Regulamin z późniejszymi zmianami obowiązuje od 12.10.2013 roku.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ