Pokaż koszyk

Warunki Korzystania z Kart Upominkowych Mon Credo


Warunki ogólne

Wydawca - Grand Parfum Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 85C, zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Upominkowej Mon Credo i do przyjmowania jej do realizacji w swoich sklepach. Przekazanie Klientowi Karty Upominkowej Mon Credo może być dokonane tylko w sklepach Mon Credo. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy zadeklarowanych środków pieniężnych w kwotach 500zł lub 1000zł lub 3000zł. Środki te przechodzą w całości na własność Wydawcy, w momencie wydania lub wysłania Karty Upominkowej Mon Credo. Karta Upominkowa Mon Credo może być użyta wyłącznie w sklepach Mon Credo. Karta Upominkowa Mon Credo nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Mon Credo, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Klientowi. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty kodu, kradzieży lub zniszczenia Karty Upominkowej Mon Credo. Karta Upominkowa Mon Credo jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty aktywacji w sklepie Mon Credo, o czym Klient jest poinformowany w momencie jej nabycia.


Zasady korzystania z Karty Upominkowej Mon Credo

Karta Upominkowa Mon Credo może być realizowana w sklepach Mon Credo wyłącznie po jej aktywacji. Wydawca przyjmuje do realizacji w sklepach Mon Credo wyłącznie Karty Upominkowe Mon Credo nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość Towarów jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Upominkowej Mon Credo. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w następujących przypadkach:

1. Upływu terminu ważności Karty Upominkowej, braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Grand Parfum Sp z o.o.

2. Uszkodzenia Karty Upominkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na niej, w innych przypadkach niezawinionych przez Grand Parfum Sp z o.o., gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Klient posługuje się kodem lub kartą, które są podrobioną wersją Karty Upominkowej Mon Credo.


Sprawdzenie salda Kart Upominkowych Mon Credo

Saldo karty upominkowej można sprawdzić wpisując jej kod w odpowiednie pole na stronie http://www.moncredo.pl/giftvoucher/index/check/ Karty Upominkowe Mon Credo są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.  Aktywacja Karty Upominkowej Mon Credo następuje tylko i wyłącznie w sklepie Mon Credo, bezpośrednio po wydaniu Klientowi Karty Upominkowej Mon Credo lub przesłaniu kodu. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej Mon Credo w sklepie Mon Credo jest paragon niefiskalny lub wiadomość email z kodem Karty Upominkowej.


Rozliczenia i reklamacje Kart Upominkowych Mon Credo

Klient w chwili otrzymania Karty Upominkowej Mon Credo otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej. Po realizacji Karty Upominkowej Klient otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość Karty Upominkowej Mon Credo. Klient ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej Mon Credo sklepach Mon Credo lub pod adresem http://www.moncredo.pl/giftvoucher/index/check/, gdzie Klient będzie zobligowany do podania numeru seryjnego Karty Upominkowej lub kodu. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Upominkowej Mon Credo będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta.  Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepach Mon Credo, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Grand Parfum Sp z o.o.: w Warszawie przy ulicy Chmielna 106 lokal 21.


Zwrot Towarów

W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w sklepach Mon Credo przy użyciu Karty Upominkowej, rozliczenie z Klientem nastąpi przez wydanie nowej Karty Upominkowej lub wygenerowanie nowego kodu. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Klienta paragonu fiskalnego, potwierdzającego otrzymanie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej Mon Credo.


Postanowienia końcowe

Klient wraz z otrzymaniem Karty Upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Klient poprzez realizację Karty Upominkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Upominkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty Upominkowej będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę. Wydanie Karty Upominkowej Mon Credo nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Karta Upominkowa Mon Credo w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa Mon Credo jest elektroniczną formą bonu towarowego. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące bonów towarowych. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.moncredo.pl oraz w sklepach Mon Credo. Grand Parfum sp. z o.o. ma obowiązek przekazania Klientowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Grand Parfum Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach Mon Credo oraz na stronie internetowej www.moncredo.pl

 

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ